Centrum Mediacji LexPoland
centrum mediacji lexpoland mediatorzy mediacje


W miejsce sądowego sporu, projektujemy i realizujemy satysfakcjonujące rozwiązania.

Zapraszamy do rozmowy.


Ius est ars boni et aequi
- Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

Nemo est iudex in propria causa (ad C. 3.5.1.)
- Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.

Quod omnes similiter tangit,

ab omnibus comprobetur
– Co wszystkich podobnie dotyczy,

przez wszystkich winno być zatwierdzone.

Centrum Mediacji LexPoland

Centrum Mediacji LexPoland Mediator Warszawa Mediator Łódź


Centrum Mediacji LexPoland powstało na gruncie głębokiego przekonania o nieocenionej sile tkwiącej w procesie mediacji.

Bez względu na to, co stanowi przedmiot sprawy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów na drodze alternatywnej do otwierania sporu sądowego oznaczać może zarówno materialne, jak i niefinansowe korzyści dla osób stojących po obu jego stronach. Profesjonalnie przeprowadzone postępowanie mediacyjne przynosi bowiem nie tylko rozwiązanie w zakresie istniejącego sporu co do jego istoty, lecz posiada także nieocenione zalety w aspekcie psychologicznym oraz społecznym względem osób dotychczas w sporze pozostających.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w wypracowywaniu dla naszych klientów rozwiązań spraw na etapie mediacyjnych postępowań przedsądowych oraz pozasądowych, zachęcamy do odbycia konsultacji w celu dokonania indywidualnej kwalifikacji Państwa sprawy do postępowania mediacyjnego i skorzystania z szeregu oferowanych przez nie możliwości oraz zawarcia korzystnej dla obu stron sporu ugody mediacyjnej.

lexpoland legal counseling kancelaria prawa gospodarczego

Ius civile vigilantibus scriptum est (D. 42.8.24)
– Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych.

lexpoland instytut prawa cywilnego lexpoland foundation
centrum mediacji lexpoland mediatorzy mediacje
ewelina jaskulska Ewelina Jaskulska LexPoland Prezes zarządu Prawnik

mgr Ewelina Jaskulska

Założyciel Centrum Mediacji LexPoland oraz Kancelarii Prawa i Mediacji LexPoland Legal Group.


Co zapewniamy?

Centrum Mediacji LexPoland oferuje profesjonalne prowadzenie mediacji pozasądowych oraz przedsądowych w sprawach z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, pracy oraz prawa rodzinnego. Przeprowadzamy kompleksowo cały proces mediacyjny aż do osiągnięcia satysfakcjonującej obie strony strony ugody mediacyjnej oraz zatwierdzenia jej postanowień przez sąd. Takie zakończenie sporu pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i środki finansowe, lecz również posiada nieoceniony wpływ na psychiczny stan stron. Zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej przed mediatorem pozwala na stosunkowo szybkie zakończenie postępowania.

Katalog spraw, dla których polskie prawo dopuszcza osiąganie rozwiązań przed mediatorem na drodze postępowania mediacyjnego jest na tyle szeroki, aby szczerze zachęcać wszystkich naszych klientów do skorzystania z szeregu zalet, jakie przynosi uniknięcie przenoszenia sporu na salę sądową.

Na drodze postępowania mediacyjnego może zostać ustalona m.in. wysokość alimentów lub dokonany podział majątku. Po zawarciu ugody przed mediatorem, jej treść zostanie niezwłocznie skierowana do sądu, w celu uzyskania jej zatwierdzenia. Rozwiązanie takie pozwala osiągnąć stronom zabezpieczenie swoich potrzeb przy jednoczesnym uniknięciu przykrych doświadczeń związanych z walką na sali sądowej.

 

Czym jest ugoda mediacyjna?

Ugoda mediacyjna jako dokument będący efektem procesu mediacyjnego, zawierający możliwie najbardziej korzystne rozwiązania dla wszystkich jego stron, na mocy postanowienia właściwego sądu uzyskuje moc wyroku sądowego.

lexpoland legal counseling kancelaria prawa gospodarczego
lexpoland legal counseling kancelaria prawa gospodarczego


Kim jest mediator?

Mediator jest bezstronną osobą, która wspiera strony w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów. Na tej podstawie mediator wspiera strony w wypracowaniu możliwych rozwiązań. Mediator pomaga skoncentrować się na problemach, uzgodnieniu na czym one polegają, a następnie w wypracowaniu porozumienia, które usatysfakcjonuje wszystkie strony.

Do mediatora można zgłosić się na każdym etapie konfliktu, w szczególności wówczas, gdy strony doszły do wniosku, że nie są w stanie ze sobą rozmawiać albo mimo prowadzonego dialogu, nie są w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania.

Skorzystanie z usług mediatora jest możliwe przed wszczęciem procesu sądowego. Strony konfliktu mogą się umówić ustnie, że zamiast od razu wszczynać postępowanie przed sądem, poszukają rozwiązania w obecności mediatora. Mediacja może zastąpić postępowanie sądowe, a ugoda osiągnięta przed mediatorem wymagać będzie jedynie zatwierdzenia przez Sąd.

Jeżeli jedna ze stron chciałaby zaprosić do mediacji drugą stronę i nie wie jak to zrobić, najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanego mediatora.

 

 

 

Jakie są zasady mediacji?

Dobrowolność – mediacja jest możliwa tylko przy dobrowolnym wyrażeniu zgody przez obie strony sporu, bez wywierania jakiejkolwiek presji czy nacisku; strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji

Bezstronność – strony tego postępowania mają równe prawa i powinny być jednakowo traktowane

Poufność – przebieg postępowania objęty jest tajemnicą

Neutralność – mediator nie jest arbitrem, jest bezstronną i neutralną osobą, która nie narzuca i nie sugeruje właściwego – jego zdaniem – rozwiązania

Akceptowalność – strony muszą zaakceptować osobę mediatora, akceptować jego rolę oraz zasadność uzyskania pomocy w osiągnięciu porozumienia

 

 

Jakie są zalety mediacji?

Nieformalność postępowania – mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności

Szybkość postępowania – proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w często długim i stresującym procesie sądowym 

Satysfakcja – strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron wynikająca z możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce

Skuteczność – skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki, w tym w USA, Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach; mediacja jest alternatywą dla przeciążonego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego formalizmu, przewlekłości i wysokich kosztów.

 

Centrum Mediacji LexPoland

Rodzaje postępowań mediacyjnych
ze względu na zakres przedmiotu sporu

Centrum Mediacji Lexpoland Mediator Warszawa Mediator Łódź

Mediacje cywilne

Centrum Mediacji Lexpoland Mediator Warszawa Mediator Łódź

Mediacje rodzinne

Centrum Mediacji Lexpoland Mediator Warszawa Mediator Łódź

Mediacje gospodarcze

Centrum Mediacji Lexpoland Mediator Warszawa Mediator Łódź

Mediacje rozwodowe

Centrum Mediacji Lexpoland Mediator Warszawa Mediator Łódź

Mediacje pracownicze

Centrum Mediacji Lexpoland Mediator Warszawa Mediator Łódź

Mediacje alimentacyjne

centrum mediacji lexpoland mediatorzy mediacje

Kancelaria Mediacyjna LexPoland

 

Wszystkim osobom zainteresowanym skierowaniem sprawy do postępowania mediacyjnego oferujemy konsultację wstępną obejmującą poradę prawną, indywidualną kwalifikację sprawy, a także objaśnienia w zakresie aspektów formalnych oraz proceduralnych.


Zapraszamy do kontaktu z nami.

  
Kontakt telefoniczny:

+48 504 405 607 

+48 504 405 707

 
 
Kontakt e-mail:

kancelaria@lexpoland.com

Napisz do nas