Windykacja / antywindykacja procesowa


Skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych

Postępowanie przedsądowe

W przypadku stwierdzenia istnienia należnego roszczenia pieniężnego, pierwszym krokiem w kierunku załatwienia sprawy jest skierowanie przez naszą kancelarię pisma wzywającego dłużnika do dobrowolnego spełnienia należnego świadczenia. Wezwanie takie ma charakter polubowny i uświadamia dłużnikowi dalsze konsekwencje pozostawania w zwłoce w spłacie zobowiązania. Nierzadko już na tym etapie dochodzi do porozumienia stron. W razie potrzeby, w sprawach o większym stopniu skomplikowania lub złożoności stosunków między stronami, nasza kancelaria oferuje stronom wsparcie wykwalifikowanego, certyfikowanego Mediatora. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawy naszych klientów mogły zostać w pełni rozwiązane na etapie postępowań przedsądowych.    


Postępowanie sądowe

W przypadku zaistnienia przeszkód w skutecznym uzyskaniu zaspokojenia istniejących roszczeń majątkowych na etapie postępowania przedsądowego, oferujemy naszym klientom wsparcie w ich dochodzeniu na drodze sądowej. Wyboru najbardziej adekwatnego z dostępnych narzędzi prawnych dokonujemy wspólnie po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy oraz zgromadzonych dowodów. Należy pamiętać, iż obecnie wszystkie dowody, na które chcemy powołać się w sprawie, należy zgromadzić już na etapie formułowania pozwu. Konieczność ta wynika z przywróconej do Kodeksu postępowania cywilnego na mocy nowelizacji z 07.11.2019 r. zasady prekluzji dowodowej.  


Ustanowienie zabezpieczenia roszczenia

Mając w zamiarze dochodzenie na drodze sądowej na drodze sądowej istniejących w świetle prawa cywilnego roszczeń majątkowych, warto rozważyć uprzednie zwrócenie się do sądu z wnioskiem o ustanowienie zabezpieczenia na majątku dłużnika. Należy jednak pamiętać, iż na tym etapie sąd nie jest w żaden sposób zobowiązany do badania i dochodzenia składników majątku dłużnika, dlatego to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wywiedzenia oraz wskazania istniejącej części majątku dłużnika, na którym miałoby owe zabezpieczenie zostać ustanowione.

Kancelaria LexPoland zapewnia klientom kompleksowe wsparcie, również w zakresie ustaleń majątkowych.


Skuteczna obrona przed dochodzeniem roszczeń pieniężnych

Wezwanie do zapłaty

W sytuacji, gdy otrzymaliśmy jakiekolwiek pismo wzywające nas do spełnienia świadczenia pieniężnego, na początku należy przede wszystkim niezwłocznie dokonać analizy w zakresie rzeczywistego istnienia świadczenia, a także tego, czy jest ono świadczeniem należnym, wymagalnym oraz zupełnym. Sytuacja bowiem nie zawsze jest taką, jaką wydaje się być  opierając się jedynie na treści twierdzenia osoby zgłaszającej roszczenie.   W prawie cywilnym istnieje bowiem szereg okoliczności, których zaistnienie wpływa na realną możliwość dochodzenia realizacji przez dłużnika zobowiązań, które mogą przekształcić się w zobowiązania niezupełne, tzw. naturalne. Powołanie się na wspomniane okoliczności stanowi przywilej zobowiązanego do świadczenia, jednak podjęcie takiego kroku doprowadza do sytuacji, w której realizacja zobowiązania za pomocą przymusu staje się niemożliwa. Zatem mimo przekonania o byciu zobowiązanym do zapłaty zgodnie z treścią twierdzenia zawartego w wezwaniu, warto już na tym etapie skonsultować i szczegółowo przeanalizować sprawę, bowiem to w jaki sposób zareagujemy na otrzymane wezwanie determinować będzie dalszy bieg przedmiotowej sprawy.

 

Sądowy nakaz zapłaty

Otrzymanie nakazu zapłaty wydanego przez sąd oznacza, iż osoba uznająca się w danym stosunku zobowiązaniowym za wierzyciela złożyła pozew do sądu w oparciu o twierdzenie na temat istnienia wymagalnego roszczenia pieniężnego.
W zależności od rodzaju postępowania sądowego oraz sądu, do którego wniesiony został pozew, ustawa przyznaje pozwanemu różne narzędzia obrony przed egzekwowaniem pieniężnych roszczeń. Warto zwrócić uwagę, iż w postępowaniach nakazowych sąd przed wydaniem nakazu opiera się na domniemaniach prawdziwości twierdzeń powoda wynikających z przedstawionych przez niego dowodów i nie bada ich prawdziwości. Wówczas to reakcja pozwanego poprzez podjęcie właściwych działań w określonym ustawowo czasie stanowić będzie o upadku lub uprawomocnieniu się orzeczonego przez sąd nakazu. Jeśli nie zgadzamy się co do podstawy wydania nakazu lub co do wskazanej w nim kwoty, właściwe działania należy podjąć niezwłocznie, bowiem bierność w tego rodzaju sprawach w każdym przypadku skutkuje uprawomocnieniem się nakazu oraz możliwością wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Efektywna obrona

przed nakazem zapłaty

Wezwanie do zapłaty


Otrzymałeś pismo, w którym osoba uznająca się za wierzyciela wzywa Cię do dobrowolnego spełnienia wymagalnego świadczenia pieniężnego w wyznaczonym terminie.

----> Badanie istnienia zobowiązania


Konieczne jest dokonanie analizy sytuacji faktycznej oraz prawnej opisanego w wezwaniu zobowiązania, m.in w celu zbadania, czy jest ono ważne i zupełne.

Nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym

Otrzymałeś nakaz zapłaty wydany przez sąd na skutek pozwu złożonego do sądu przez osobę uznającą się za wierzyciela
i stałeś się osobą pozwaną w postępowaniu upominawczym.

Odpis pozwu zawierający wszystkie twierdzenia powoda powinien zostać doręczony wraz z nakazem zapłaty.

----> Sprzeciw od nakazu zapłaty


Termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty doręczonego na terenie kraju wynosi 14 dni.
Jest to pismo procesowe w rozumieniu art. 126 par.1 KPC, a wobec, aby uznany został za wniesiony prawidłowo jego treść spełniać musi określone wymogi ustawowe.

Nakaz zapłaty
w postępowaniu nakazowym

Otrzymałeś nakaz zapłaty wydany przez sąd na skutek pozwu złożonego do sądu przez osobę uznającą się za wierzyciela
i stałeś się osobą pozwaną w postępowaniu nakazowym.

Odpis pozwu zawierający wszystkie twierdzenia powoda powinien zostać doręczony wraz z nakazem zapłaty.

----> Zarzuty wobec nakazu zapłaty


Termin na wniesienie zarzutów wobec nakazu zapłaty doręczonego na terenie krajów Unii Europejskiej wynosi miesiąc (zmiana przepisów obowiązuje od 24.09.2021 r.).
Obowiązkowo muszą one zostać wniesione w formie pisma procesowego, gdyż jedynie wyjątkowo w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych pracownik lub ubezpieczony mogą to zrobić ustnie do protokołu.

Kancelaria Prawa Gospodarczego LexPoland


Potrzebujesz wsparcia
w dochodzeniu
roszczeń pieniężnych?

A może sam otrzymałeś
wezwanie lub nakaz zapłaty
i potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt telefoniczny:

Warszawa +48 504 405 607

Łódź +48 504 405 707

 

 

Kontakt e-mail:

kancelaria@lexpoland.pl

Napisz do nas